Javni poziv roditeljima čija djeca predškolskog uzrasta nisu uključena u redovne programe u vrtiću

Ispis E-mail

Roditelji/skrbnici djece u godini pred školu koja nisu uključena u redovne boravke u vrtiću obvezatni su se prijaviti Dječjem vrtiću „Biokovsko zvonce“ Makarska.
Dokument možete preuzeti ovdje.

 

Natječaj za odgojitelja, logopeda i domačicu

Ispis E-mail

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je sljedeći natječaj koji traje od 22. do 30. rujna 2014.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska, raspisuje
NATJEČAJ

 1. ODGOJITELJ – puno radno vrijeme, 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene odsutne radnice.
 2. LOGOPED – pola radnog vremena, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme zbog potrebe procesa rada.
 3. DOMAĆICA - puno radno vrijeme, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (upražnjeno radno mjesto).

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja i logopeda:

Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97).
Kandidati uz prijavu na natječaj pod 1. i 2. prilažu:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje o nekažnjavanju i ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) (ne starije od 6mjeseci)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)
 • Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti za radno mjesto domaćice : osnovna škola

Prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97).
Kandidati uz prijavu na natječaj za radno mjesto domaćice prilažu:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • uvjerenje o završenoj školi
 • uvjerenje o nekažnjavanju i ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) (ne starije od 6mjeseci)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave za natječaj uz potrebnu dokumentaciju podnose se na adresu: Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" Makarska, Molizanskih Hrvata 2, 21 300 Makarska.

 

Natječaj za odgojitelja/cu i domaćicu

Ispis E-mail

Na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje objavljen je sljedeći natječaj koji traje od 29. srpnja 2014. do 06. kolovoza 2014.:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“  Makarska, raspisuje
NATJEČAJ

 1. ODGOJITELJ - puno radno vrijeme, 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog potreba procesa rada, najduže do 30.06.2015.
 2. ODGOJITELJ - puno radno vrijeme, 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog potreba procesa rada za rad u redovitim skupinama u kojima su integrirana djeca s teškoćama u razvoju, najduže do 30.06.2015.
 3. DOMAĆICA - pola radnog vremena, 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi potreba procesa rada, najduže do 30.06.2015.

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja:

prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97.,107/07. i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97).

 • životopis (vlastoručno potpisani)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN,10/97 i NN,107/07.94/13)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)
 • Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti za radno mjesto domaćice:

Kandidati uz prijavu na natječaj za radno mjesto domaćice prilažu:

 • uvjerenje o završenoj školi
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97., 107/07. i 94/13)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj uz potrebnu dokumentaciju podnose se na adresu: Dječji vrtić " Biokovsko zvonce", Makarska, Molizanskih Hrvata 2, 21 300 Makarska.

 

Objava bodovnih lista za upis u pedagošku godinu 2014./2015.

Ispis E-mail

Na temelju članka 15.Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u vrtić / jaslice (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Komisija za  upis djece u vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce„ Makarska  11.lipnja  2014.  donosi

LISTU REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U VRTIĆE I JASLICE DJEČJEG VRTIĆA "BIOKOVSKO ZVONCE" MAKARSKA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015.

 1. Dosadašnji korisnici (DJECA KOJA BORAVE U VRTIĆU /JASLICAMA) se u ne boduju (člankom 15. Pravilnika).
  U skladu sa člankom 25. Pravilnika dijete gubi pravo prijelaza u desetsatni program (cjelodnevni) ako su oba ili jedan od roditelja - korisnika usluga nezaposleni.
  Ako roditelj-korisnik usluga koristi rodiljni ili roditeljski dopust, dijete ne ostvaruje pravo na upis u 10-satni program (cjelodnevni), osim ako dopust prestaje najkasnije 31.08.2014.
 2. Podnositelji zahtjeva za upis djece u pedagošku godinu 2014./2015. (DJECA KOJA SE PRVI PUT UPISUJU U VRTIĆ/JASLICE) i ispunjavaju uvjete iz Pravilnika  uvrštavaju se na Listu reda prvenstva prema ukupnom broju bodova.
 3. Djeca s teškoćama u razvoju se ne boduju.
 4. Roditelji/skrbnici se pojedinačno ne obavještavaju o redu na Listi reda prvenstva.
 5. Sastavni dio Liste reda prvenstva je:
  • popis djece (djeca koja se prvi puta upisuju u vrtić/ jaslice) s iskazanim bodovima, popis djece koja nemaju uvjet dobi (za jaslice - do 31.08.2014.: jednu godinu života, za vrtić do 31.08.2014.: tri godine života) i uvjet zaposlenosti , popis djece čiji roditelji/skrbnici koriste rodiljni/roditeljski dopust i popis djece čija oba roditelja imaju prebivalište u drugoj JLS.
  • popis djece (djeca koja već borave u vrtiću/ jaslicama) koja ne ostvaruju pravo prijelaza u cjelodnevni (10-satni) program.

Pouka o pravnom lijeku: Podnositelj zahtjeva koji nije zadovoljan brojem bodova na Listi i reda prvenstva može podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči vrtića „Ciciban“, Molizanskih Hrvata 2 (Uprava Vrtića). Prigovor se podnosi Upravnom vijeću pisano putem pošte ili na urudžbeni zapisnik Vrtića.

Predsjednik Komisije za upis djece u vrtiće/jaslice:
Miranda Mastelić

Lista reda prvenstva možete vidjeti ovdje.

 

Ljetni rad vrtića

Ispis E-mail

Dječji vrtić „Biokovsko  zvonce„ Makarska organizira ljetni rad od 01.srpnja 2014. do 27.kolovoza 2014.

LJETNI RAD:

 • se organizira  za djecu koja već  borave u  ustanovi
 • ljetni rad  traje od 01.07.2014. do 27.08.2014.
 • korisnik prijavljuje korištenje ljetnog programa i za srpanj i kolovoz .
 • ako postoje organizacijske mogućnosti roditelj-korisnik usluga prijavljuje korištenje ljetnog programa  samo za jedan mjesec
 • ukoliko ima mjesta, mogu se uključiti novi korisnici pod uvjetom da su bodovanjem komisije za upis stekli uvjete za upis u novu pedagošku godinu
 • ako roditelj-korisnik usluga za vrijeme trajanja ljetnog programa odustane od korištenja usluga, dužan je podmiriti iznos u cijelosti, osim u slučajevima odustajanja zbog bolesti djeteta

Korisnik usluga obvezatan je:

 • podmiriti dugovanje spram ustanove
 • dostaviti popunjenu prijavnicu za ljetni rad 
 • potpisati ugovor o korištenju ljetnog programa

Prijavnice* se zaprimaju od 05.06. 2014. do 13.06. 2014. u vremenu od 8:00 do 12:00 sati u stručnoj službi vrtića (vrtić “Ciciban“, Molizanskih Hrvata 2,  Makarska).

*Prijavnice se preuzimaju u skupini koju dijete pohađa ili se mogu preuzeti s web  stranica  Ustanove.

 

Odluka o upisu

Ispis E-mail

Temeljem članka 25. Statuta Dječjeg vrtića "Biokovsko zvonce" Makarska, Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Biokovsko zvonce " Makarska raspisuje natječaj za

UPIS DJECE
U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015.

 1. UPIS DJECE KOJA VEĆ KORISTE PROGRAME VRTIĆA/JASLICA (dosadašnji korisnici) obavit će se od 05.05.2014. do 09.05.2014.radnim danom ponedjeljak, utorak, srijeda i petak u vremenu od 8:30 do 12:00 sati, a četvrtkom u vremenu od 11:00 do 16:00 sati u Upravi Vrtića (Vrtić "Ciciban" Molizanskih Hrvata 2, Makarska).
  Prijavnica za upis se preuzima u skupini koju dijete pohađa ili s web stranice Vrtića.
 2. UPIS DJECE KOJA SE PRVI PUT UPISUJU  U PROGRAME VRTIĆA/JASLICA obavit će se od 12.05.2014. do 30.05.2014. radnim danom ponedjeljak, utorak, srijeda i petak u vremenu od 8:30 do 12:00 sati, a četvrtkom u vremenu od 11:00 do 16:00 sati u Upravi Vrtića (Vrtić "Ciciban" Molizanskih Hrvata 2, Makarska).
  Zahtjev za upis se preuzima u Upravi Vrtića (Vrtić "Ciciban" Molizanskih Hrvata 2, Makarska) ili s web stranice Vrtića. Prilikom preuzimanja zahtjeva potrebno je sa Stručnom službom Vrtića dogovoriti termin za individualni razgovor. Ako se zahtjev preuzima sa Internet stranice Vrtića, termin se dogovora pozivom na mob. 0992683418.
 3. Potrebna dokumentacija, vrste programa i način ostvarivanja prava podnositelja zahtjeva naznačeni su u zahtjevu za upis.
 4. Lista reda prvenstva bit će objavljene do 20.06.2014. na oglasnoj ploči Vrtića "Ciciban", Molizanskih Hrvata 2, Makarska i web stranici Vrtića.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Ivo Selak

 

O nama

Ispis E-mail

Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" je javna predškolska ustanova koja samostalno djeluje pod upravom osnivača  Grada Makarske od 01.ožujka 1997. godine.

Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" promiče suvremenu pedagogiju optimalnog poticanja dječjeg individualnog razvoja. Sagledavajući odgoj kao proces kvalitetnog osamostaljivanja, potiče se razvoj socio-emocionalne kompetencije, komunikacijskih vještina i kreativnog stvaralaštva. U našem vrtiću provodimo nekoliko vrsta programa (redovni program, Montessori program, vjerski program i sportski program) u četiri vrste boravka: desetosatni jaslični boravak, desetosatni primarni boravak, šestosatni jutarnji boravak i petosatni popodnevni boravak. Djeci želimo od prvih koraka omogućiti što bogatije i poticajnije okruženje zadovoljavajući njihove potrebe i poštujući dječja prava.

U pedagoškoj godini 2013/14 upisano je 511 djece u 28 odgojnih skupina.

Kroz  pedagošku godinu ostvaruju se razni projekti, izleti, svečanosti, predstave za djecu i javni nastupi djece, kako na razini Ustanove, tako i na razini pojedinog vrtića. Na razini Ustanove imamo zajednički javni nastup djece za Male gradske maškare, te za Dane vrtića kada se održava tradicionalni zajednički ples djece svih skupina pod nazivom Cvjetni korzo.

Povijest vrtića

 

Himna vrtića

Biokovsko zvonce
Rijedak je cvijet
U Makarskoj on je
Sretan dječji svijet

Biokovsko zvonce
Lijepo je ime
Naši mališani
Ponose se njime

Biokovsko zvonce
Dječja kuća to je
Kad u vrtić krenem
Raste srce moje

Biokovsko zvonce
Dječjim glasom zvoni
U tetino krilo
Kad dijete zaroni

Zvoni, zvoni, zvoni
Zvonki dječji glas:
Najdraži je kutak
Vrtić za sve nas!

Tekst: Anela Kekez
Glazba: Ivan Srzić