Upisi

Temeljem članka 19.Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u vrtiće i jaslice u Dječjem vrtiću “Biokovsko zvonce” Makarska na sjednici Upravnog vijeća održanoj  dana 27.07.2020. doneseno je:

                       R  J  E  Š  E  N JE

o upisu  djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.

 1. Utvrđuje se Lista upisane i neupisane djece u vrtiće i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021. (dalje: Lista).
 2. Lista iz točke 1. sastavni je dio ovog Rješenja.
 3. Pedagoška godina 2020./2021. započinje 01.rujna 2020.
 4. Roditelji / skrbnici upisane djece u vrtiće / jaslice dužni su sklopiti s Vrtićem Ugovor o korištenju usluga uz uvjet da su prethodno podmirene sve obveze spram Dječjeg vrtića.

Ugovori se potpisuju od 10.08.2020. do 14.08.2020. ( za sve korisnike usluga i dosadašnji, i novoprimljeni) u sljedećim terminima:

 • ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 sati do 14:00 sati
 • utorak i četvrtak od 10:00 do 18:00 sati.

Nepotpisivanje ugovora nakon proteka roka smatrat će odustankom od upisa djeteta u program vrtića/ jaslica.

 1. Roditelj/skrbnik upisanog djeteta u vrtić/jaslice će pri potpisivanju Ugovora dostaviti potvrdu o uplati iznosa upisnine (za prvo dijete 280,00 kuna, a za drugo i svako sljedeće 240,00 kuna) koju je dužan podmiriti do potpisivanja ugovora, u protivnom smatrat će se da je odustao od korištenja usluga Vrtića.
 2.  Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu (djeca koja se prvi puta upisuju u vrtić/jaslice) održat će se:
 3. I. za skupine
 • JASLICE 1 i JASLICE 2  – 27.08.2020. u 18:00 sati u objektu “Ciciban” , Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj.
  II. za skupine:
 • JASLICE 3, JASLICE 4 i JASLICE 5 – 27.08.2020. u 19:00 sati u objektu “Ciciban” , Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj.

III. za skupine:

 • CJELODNEVNI 1 (Ciciban), CJELODNEVNI 2 (Ciciban), MONTESSORI 1(Zvončica), MONTESSORI 2 (Zvončica) CJELODNEVNI 6 (Maslačak), CJELODNEVNI 7 (Maslačak), CJELODNEVNI 9 (Veseljko) – 27.08.2020. u 18:00 sati u objektu “Ciciban” , Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj.
  IV. za skupine:
 • JUTRO 1 (Radost), JUTRO 2 (Radost), CJELODNEVNI 7-satni (Radost), POSLIJEPODNE 1 (Radost), POSLIJEPODNE 2 (Radost) i POSLIJEPODNE 3 (Radost) – 27.08.2020. u 19:30 sati u objektu “Radost” , Dr. Mate Ujevića 2 u Makarskoj.
  V. za skupine:
 • JUTRO 1 (Pčelica) i JUTRO 2 (Pčelica) – 27.08.2020. u 18:00 sati u objektu ” Pčelica” , Jadranska 4 u Makarskoj.
 • POSLIJEPODNE 1 (Pčelica), POSLIJEPODNE 2  (Pčelica) –  27.08.2020. u 19:00 sati u objektu “Pčelica” Jadranska 4 u Makarskoj.VI. za skupine:
 • JUTRO 1 ( Vrapčić), POSLIJEPODNE 1 ( Vrapčić) i CJELODNEVNI 5 Vrapčić) – 27.08.2020. u 18:00 sati u objektu “Vrapčić” , Breljanske skale (Istok).

VII. za skupine:

 • JUTRO 1 ( Grdelin), JUTRO 2 ( Grdelin) i CJELODNEVNI 8 (Grdelin) – 27.08.2020. u 19:00  sati u objektu „Grdelin” – Tučepi
 1. Ovo Rješenje je konačno.
 2. Lista se objavljuje na oglasnoj ploči vrtića “Ciciban” u Makarskoj, Molizanskih Hrvata 2 (Uprava Vrtića) i na web stranici.

Roditelji/skrbnici upisane i neupisane djece se pojedinačno ne obavještavaju.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.Tužba se podnosi nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od objave ovog rješenja, na oglasnoj ploči objekta “Ciciban”, Molizanskih Hrvata 2, Makarska u dovoljnom broju primjeraka koliko ima zainteresiranih stranaka.

Primjer uplatnice : PRIMJER UPLATNICE

KONACNA_LISTA_UPISANE_DJECE_2020_2021
KONACNA_LISTA_NEUPISANE_DJECE_2020_2021

Skip to toolbar