Upisi

KLASA: 601-01/22-01/11
URBROJ: 2147-23-01-22-1
Makarska, 28. lipnja 2022.

OBAVIJEST

 1. Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska organizira ljetni rad u vremenu od petka 1.srpnja 2022. do četvrtka 25. kolovoza 2022. godine.
 2. Obavještavamo roditelje/skrbnike (u daljnjem tekstu Korisnik usluga) da objavu o upisu za ljetni rad Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska za pedagošku godinu 2021./2022. možete vidjeti na oglasnoj ploči objekta „Ciciban“ i na Internet stranicama Ustanove.
 1. Ugovori o korištenju ljetnog rada samo za nove korisnike će se potpisivati u razdoblju od:

 

29.06.2022. – 30.06.2022.,

u vremenu od 8:00h do 10:00h

u tajništvu Ustanove

 

 1. Roditeljski sastanak za nove korisnike ljetnog rada održat će se u srijedu, 29.06.2022. u 19:00 sati ispred objekta „Ciciban“.
 1. Roditelji/skrbnici novih korisnika dužni su platiti upisninu u iznosu od 280,00 kn do potpisivanja ugovora na IBAN: HR4723900011100369741, poziv na broj: OIB roditelja, opis: upisnina ime i prezime djeteta.
 1. Ako Korisnik usluga za vrijeme trajanja ljetnog rada odustane od korištenja usluga, dužan je podmiriti iznos u cijelosti.
 2. Ukoliko dijete ne pohađa Vrtić u razdoblju od 01.07. do 31.08. roditelj-korisnik usluga plaća čuvanje mjesta u iznosu od 140,00 kuna za mjesec u skladu sa člankom 37. Pravilnika o korištenju usluga Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska.

 

Ravnateljica:
Marina Šprajc

 

LISTE LJETNI_RAD_2022

OBAVIJEST ZA LJETNI RAD 2022.

DJEČJI VRTIĆ „BIOKOVSKO ZVONCE“ MAKARSKA
MOLIZANSKIH HRVATA 2, 21300 MAKARSKA
KLASA: UP/I-034-01/22-01/01
URBROJ: 2147-23-01-22-3
MAKARSKA, 20. lipnja 2022.

 

Na temelju članka 16. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u vrtić/jaslice u Dječjem vrtiću „Biokovsko zvonce“ Makarska (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Komisija za upis djece u vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska 20. lipnja 2022. donosi

 

R  J  E  Š E NJ E

O OBJAVI BODOVNE LISTE DJECE U VRTIĆE/JASLICE

DJEČJEG VRTIĆA „BIOKOVSKO ZVONCE“ MAKARSKA

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

 1. Na Bodovnu listu djece svrstavaju se novoupisana djeca prema broju bodova od većeg prema manjem.
 2. Prednost za upis djece u vrtiće i jaslice imaju djeca s područja grada Makarske. Ukoliko bude slobodnog mjesta, uključivat će se djeca s područja drugih općina.
 3. Bodovna lista djece objavljuje se na Oglasnoj ploči unutar Vrtića (objekt „Ciciban“ Makarska, Molizanskih Hrvata 2) i na web stranici Vrtića
 4. Zbog zaštite osobnih podataka djece na Bodovnoj listi se ne navode imena i prezimena djece već broj pod kojim je zahtjev primljen (upisni broj).
 5. Roditelj ima pravo žalbe na Bodovnu listu.
 6. Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se u pisanom obliku Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana objave Bodovne liste na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića.
 7. Nepravovremeni zahtjevi se ne razmatraju.

 

Pouka o pravnom lijeku: Roditelj ima pravo žalbe na Bodovnu listu. Žalba se podnosi Upravnom vijeću u roku 15 dana od dana objave Bodovne liste na oglasnoj ploči objekta „Ciciban“, Molizanskih Hrvata 2, Makarska i na web stranici Vrtića. Upravno vijeće rješava o žalbi najdalje u roku 15 dana od dana završetka roka za primanje žalbi. Prije razmatranja žalbi Komisija za upis djece u vrtiće/jaslice dostavlja Upravnom vijeću očitovanje o svakoj prispjeloj žalbi.

Predsjednik Komisije za upis djece u vrtiće/jaslice:

Dražen Kuzmanić

RJEŠENJE O OBJAVI BODOVNE LISTE

BODOVNA_LISTA_2022