Upisi

Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska
KLASA: UP/I-034-01/22-01/05
URBROJ: 2147- 23-11-22-3
Makarska, 11.11.2022. godine

 

Na temelju čl. 1.a i čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97,0107/07,94/13, 98/19), čl. 44. st.1, čl. 96, čl. 97.st. 1. čl.98. Zakona o općem upravnom postupku (47/09 i 110/21), Opće uredbe o zaštiti podataka te temeljem čl.21. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u vrtiće i jaslice u Dječjem vrtiću „Biokovsko zvonce“ Makarska, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 11.11.2022. doneseno je:

 

R  J  E  Š  E  N J  E

o naknadnom upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023.

 

  1. Utvrđuje se Konačna lista upisane i Lista neupisane djece u vrtiće i jaslice za pedagošku godinu 2022./2023. (dalje: Lista).
  2. Lista iz točke 1. sastavni je dio ovog Rješenja.
  3. Roditelji/skrbnici novoprimljenih korisnika i onih koji prelaze u novi objekt „Maslina“ dužni su sljedeće:
  • prethodno podmiriti sve obveze spram Dječjeg vrtića
  • roditelji/skrbnici korisnika djece koji nisu uredno cijepljena moraju dostaviti potvrdu pedijatra o urednoj procijepljenosti
  • roditelji/skrbnici korisnika moraju dostaviti elektronički zapis o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO-a za oba roditelja (cjelodnevni i jaslički boravak)

 

Obavijest o potpisivanju ugovora o korištenju usluga biti će objavljena naknadno na oglasnoj ploči objekta „Ciciban“ i web stranici Ustanove.

 

  1. Ovo Rješenje je konačno.
  2. Lista se objavljuje na oglasnoj ploči objekta „Ciciban“ u Makarskoj, Molizanskih Hrvata 2 (Uprava Vrtića) i na web stranici.

Roditelji/skrbnici upisane i neupisane djece pojedinačno se ne obavještavaju.

 

Obrazloženje

Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska je dana 06. listopada 2022. objavio Natječaj za naknadni upis djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. Upis je obavljen u razdoblju od 07.10.2022. do 14.10.2022.

Komisija je na sjednicama održanima 25.10.2022., 26.10.2022. i 27.10.2022. razmatrala zaprimljene zahtjeve i 27.10.2022. utvrdila Bodovnu listu djece u vrtić/jaslice za pedagošku godinu 2022./2023. (u daljnjem tekstu: Lista). Lista je objavljena 27.10.2022. na oglasnoj ploči objekta „Ciciban“, Molizanskih Hrvata 2, Makarska i internet stranici Ustanove.

 

Po isteku žalbenog roka Upravno vijeće Dječjeg vrtića je na sjednici održanoj dana 11.11.2022. donijelo Konačnu listu upisane i Listu neupisane djece u vrtić/jaslice po skupinama.

Konačna lista upisane i Lista neupisane djece objavljena je 11.11.2022. na oglasnoj ploči objekta „Ciciban“, Molizanskih Hrvata 2, Makarska i internet stranici Ustanove.

 

 

                                                                                                                 Predsjednica Upravnog vijeća:                                                                                                                          Nevena Čović, dr.med

LISTE_UPISANE_DJECE_NAKNADNI UPISI_11112022

LISTA_NEUPISANE_DJECE_NAKNADNI_UPISI_2022_2023

 

 

BODOVNA_LISTA_27102022

NAKNADNI UPISI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. 

OBAVIJEST O PROVEDBI NAKNADNIH UPISA (2)

POZIV ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

JAVNI POZIV PROGRAM PREDŠKOLE

PRIJAVNICA_PROGRAM_PREDSKOLE_2022_2023

 

LISTA_UPISANE_DJECE_2022_2023_18082022

LISTA_NEUPISANE_DJECE_2022_2023_18082022 (1)

Rješenje o upisu djece za pedagošku godinu 2022.-2023.

Zaključak-Postupak upisa

Uplatnice upis

PRIJAVNICA_ZA_NOVE_KORISNIKE_2022_2023