Upisi

Temeljem članka 21. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u vrtiće i jaslice u Dječjem vrtiću „Biokovsko zvonce“ Makarska na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 07.07.2021. doneseno je:

R  J  E  Š  E  N J  E

o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2021./2022.

 1. Utvrđuje se Konačna lista upisane i Lista neupisane djece u vrtiće i jaslice za pedagošku godinu 2021./2022. (dalje: Lista).
 2. Lista iz točke 1. sastavni je dio ovog Rješenja.
 3. Pedagoška godina 2021./2022. započinje u srijedu, 01. rujna 2021.
 4. Roditelji/skrbnici upisane djece u vrtiće/jaslice dužni su sklopiti s Vrtićem Ugovor o korištenju usluga uz uvjet da su prethodno podmirene sve obveze spram Dječjeg vrtića.

Ugovori se potpisuju u tajništvu Ustanove od 16.08.2021. do 20.08.2021. za sve korisnike usluga, i dosadašnji i novoprimljeni u sljedećim terminima:

 • ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 8:00 sati do 13:00 sati
 • srijeda od 10:00 do 15:00 sati.

Nepotpisivanje ugovora nakon proteka roka smatrat će odustankom od upisa djeteta u program vrtića/jaslica.  

 1. Roditelj/skrbnik upisanog djeteta u vrtić/jaslice će pri potpisivanju Ugovora dostaviti potvrdu o uplati iznosa upisnine (za prvo dijete 280,00 kuna, a za drugo i svako sljedeće 240,00 kuna) koju je dužan podmiriti do potpisivanja ugovora, u protivnom smatrat će se da je odustao od korištenja usluga Vrtića.

    6. Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu (djeca koja se prvi puta upisuju u vrtić/jaslice) održat će se za skupine:

 • Ciciban – JASLICE 1 i JASLICE 2: ponedjeljak,30. 08.2021. u 18:00 sati u objektu „Ciciban“, Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj;
 • Ciciban – JASLICE 3, JASLICE 4 i JASLICE 5: ponedjeljak, 30.08.2021. u 19:00 sati u objektu „Ciciban“, Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj;
 • Ciciban – CJELODNEVNI 1 i CJELODNEVNI 2, Maslačak – CJELODNEVNI 6 i CJELODNEVNI 7: ponedjeljak, 30.08.2021. u 19:30 sati u objektu „Ciciban“, Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj;
 • Veseljko – CJELODNEVNI 9, Radost – JUTRO 1, Radost – JUTRO 2 i Radost – CJELODNEVNI 3 (7-satni): ponedjeljak, 30.08.2021. u 18:00 sati u objektu „Radost“, Dr. Mate Ujevića 2 u Makarskoj;
 • Pčelica – JUTRO 1, Pčelica – JUTRO 2, Pčelica – POSLIJEPODNE 1 i Radost – POSLIJEPODNE 3: ponedjeljak,30. 08.2021. u 18:00 sati u objektu „Pčelica“, Jadranska 4 u Makarskoj;
 • Radost – POSLIJEPODNE 1 i Radost – POSLIJEPODNE 2: ponedjeljak,30. 08.2021. u 19:30 sati u objektu „Radost“ , Dr. Mate Ujevića 2 u Makarskoj;
 • Vrapčić – JUTRO, Vrapčić – POSLIJEPODNE i Vrapčić – CJELODNEVNI 5: ponedjeljak,30. 08.2021. u 19:00 sati u objektu „Vrapčić“, Breljanske skale (Istok) u Makarskoj;
 • Grdelin – JUTRO 1, Grdelin – JUTRO 2 i Grdelin – CJELODNEVNI 8: ponedjeljak,30. 08.2021. u 19:30 sati u objektu „Grdelin” -Tučepi.
 • Ovo Rješenje je konačno.
 1. Lista se objavljuje na oglasnoj ploči vrtića „Ciciban“ u Makarskoj, Molizanskih Hrvata 2 (Uprava Vrtića) i na web stranici.

Roditelji/skrbnici upisane i neupisane djece se pojedinačno ne obavještavaju.

Rješenje o upisu i konačna lista upisane i lista neupisane djece 2021. – 2022.

Rješenje o upisu djece za pedagošku godinu 2021.-2022.

LISTE_UPISANE_DJECE_2021_2022

LISTA_NEUPISANE_DJECE_2021_2022R

Primjer uplatnice

Uplatnice upis

Zahtjev za upis novi korisnici

NOVI_KORISNICI_2021_2022