Upisi

 

Administrativna pomoć za upise novih korisnika koji nemaju pristup e – građani  putem sustava e – upisi https://e-upisi.hr/ možete zatražiti u uredu računovodstva vrtića u periodu od 09.05.2024. – 16.05.2024 od 09.00 do 15.00 sati i 17.05.2024 od 09.00 do 12.00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 021/690-444 i birajte 2.

 

UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

U PROGRAME RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

 

 1. Prijave za inicijalni intervju za djecu koja se prvi put upisuju u programe Dječjeg vrtića zaprimaju se od ponedjeljka, 29. travnja 2024. do ponedjeljka, 06. svibnja 2024. u vremenu od: ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 08:00 do 13:00 sati isključivo pozivom na broj: : 099/38 90 250 ili tel. 021/203 742. Dogovoreni inicijalni intervju za djecu koja se po prvi put upisuju u programe dječjeg vrtića provodit će se u razdoblju od 07. svibnja 2024. do 29. svibnja 2024. u objektu „Maslina“, ured pedagoga i psihologa, prema prethodno zakazanom terminu.
 2. PRIJAVE ZA UPIS DJECE KOJA SE P R V I  P U T  UPISUJU U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA podnose se od četvrtka, 09. svibnja 2024. do petka, 17. svibnja 2024. godine do 12:00 sati isključivo putem aplikacije „e-Upisi“ dostupne na portalu „e-Građani“. Iznimno, u situaciji kada roditelj iz objektivnih razloga nije u mogućnosti izvršiti prijavu putem aplikacije, prijavu je moguće izvršiti uz podršku administratora Dječjeg vrtića uz prethodnu najavu telefonom na broj 021 690 444 (ured računovodstva).
 3. U aplikaciji „e-Upisi“ roditelj/skrbnik ima mogućnost odabrati najviše 4 programa pri čemu red odabira od prvog do četvrtog programa ujedno označava prioritet kod upisa.
 4. Prednost pri upisu i red prvenstva utvrđuje osnivač Ustanove Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“.
 5. Roditelj je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za upis priložiti dokumentaciju i dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti.

OSNOVNI DOKUMENTI

 • upitnik za roditelje – nije potrebno ispunjavati u sustavu e-Upisa. Isti će se ispuniti na dogovorenom inicijalnom intervju u suradnji sa stručnom službom.

ZA DIJETE:

 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta, original ili preslika
 • potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja)
 • dokaz prebivališta: potvrda/elektronički zapis o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice za dijete i roditelje
 • Prednost pri upisu u Vrtić za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.
 • Ako Vrtić ne može upisati svu prijavljenu djecu, nakon upisa djece iz prethodnog stavka, djeca se upisuju na način da prednost pri upisu imaju djeca roditelja invalida Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca oba zaposlena roditelja, djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja, djeca samohranih roditelja, djeca jednoroditeljskih obitelji, djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima, djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića te djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade.

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:

 • ZA DIJETE RODITELJA ŽRTVE I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
 • rješenja mjerodavne službe o priznatom statusu žrtve i invalida domovinskog rata
 • ZA DIJETE ZAPOSLENOG/IH RODITELJA I OSOBE KOJA KORISTI MJERU HZZ-A ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA ILI JAVNOG RADA
 • potvrda/elektronički zapis o radnom statusu roditelja najmanje mjesec dana prije podnošenja prijave za upis (potvrda/ elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, (ne starija od dana objave natječaja za upis ) ili
 • za roditelje zaposlene u inozemstvu – ugovor ili potvrda (prijevod) kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu
 • za dijete zaposlenog roditelja koji koristi pravo na neplaćeni dopust odnosno mirovanje radnog odnosa: potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od dana objave natječaja za upis) i odluka poslodavca/rješenje o korištenju prava na neplaćeni dopust/ mirovanje radnog odnosa
 • ZA DIJETE NEZAPOSLENOG RODITELJA ILI UMIROVLJENIKA
 • potvrda HZZ-a ili potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starija od 30 dana objave natječaja za upis) ili rješenje o priznavanju prava na mirovinu ili zadnji odrezak od mirovine
 • ZA DIJETE SAMOHRANOG RODITELJA
 • elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave za upis) i smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • ZA DIJETE KOJE ŽIVI SAMO S JEDNIM RODITELJEM
 • elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave za upis) i presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 • ZA DIJETE ČIJA SU OBA ILI JEDAN RODITELJ REDOVNI STUDENTI /UČENICI
 • potvrda fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika (ne starija od mjesec dana od dana podnošenja prijave za upis)
 • ZA DIJETE U OBITELJI S TROJE ILI VIŠE MALODOBNE DJECE
 • preslike rodnih listova ili izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu
 • ZA DIJETE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I KRONIČNIM BOLESTIMA
 • nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja ili iz sustava socijalne skrbi
 • ZA DIJETE UZETO NA SKRB I UZDRŽAVANJE I DIJETE U UDOMITELJSKOJ OBITELJI
 • sudska odluka/rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb
 • ZA DIJETE RODITELJA KOJI PRIMAJU DOPLATAK ZA DJECU ILI SU KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE
 • rješenja ili potvrda/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak/minimalnu naknadu za tekuću godinu
 • ZA DIJETE OSOBA S INVALIDITETOM UPISANIH U HRVATSKI REGISTAR OSOBA S INVALIDITETOM
 • potvrda iz Hrvatskog registra osoba s invaliditetom
 • Dijete zaposlenika Vrtića ostvaruje pravo na izravan upis uz uvjet zaposlenja oba roditelja.
 1. Bodovna lista djece za vrtić/jaslice po vrstama boravaka bit će objavljena 04.lipnja 2024. na oglasnoj ploči objekta „Ciciban“, Molizanskih Hrvata 2, Makarska i internet stranici Ustanove.
 2. Konačna lista upisane i lista neupisane djece po skupinama bit će objavljena 05.srpnja 2024. na oglasnoj ploči objekta „Ciciban“, Molizanskih Hrvata 2, Makarska i internet stranici Ustanove.
 3. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj mob.: 099 38 90 250.

 

 

 

UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

D O S A D A Š NJ I H   K O R I S N I K A

U PROGRAME RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA

I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

 1. PRIJAVE ZA UPIS DJECE KOJA VEĆ KORISTE PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA (dosadašnji korisnici) zaprimaju se od ponedjeljka, 29. travnja 2024. do ponedjeljka, 06. svibnja 2024. elektronskim putem na mail adresu upisi.zvonce@gmail.com  ili putem pošte (Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“, Molizanskih Hrvata 2, 21300 Makarska, s naznakom „Upisi“, s povratnicom).

Zahtjev za upis preuzima se na internet stranici Ustanove (www.dv-biokovskozvonce.hr) od 22. travnja 2024.

 1. Potrebna dokumentacija i vrste programa s mogućnošću trajanja boravka naznačeni su u zahtjevu za upis.
 2. Korisnici usluga koji nastavljaju korištenje programa dužni su podnijeti zahtjev za nastavljanje korištenja programa. Zahtjev se može podnijeti i za promjenu vrste boravka ako korisnik usluga ispunjava uvjete.
 3. Konačna lista upisane djece po skupinama bit će objavljena 05.srpnja 2024. na oglasnoj ploči objekta „Ciciban“, Molizanskih Hrvata 2, Makarska i internet stranici Ustanove.
 4. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj mob.: 099 38 90 250.

 

ODLUKA_O_UPISU_DK_2024

PRIJAVNICA_DOSADASNJI_KORISNICI_24_25

OBAVIJEST O LJETNOM RADU

U DJEČJEM VRTIĆU „BIOKOVSKO ZVONCE“

 

 1. Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ organizira ljetni rad u vremenu od 01. srpnja 2024. do 23. kolovoza 2024. godine.
 2. Ljetni rad se organizira sukladno organizacijskim mogućnostima Ustanove.
 3. Korisnik usluga prijavljuje se za ljetni rad popunjavanjem prijavnice uz uvjet podmirenja svih prethodnih obveza prema Vrtiću.

Prijavnica za upis u ljetni rad se preuzima na Internet stranici Ustanove  (www.dv-biokovskozvonce.hr) od 15. travnja 2024. godine.

 1. Popunjenu prijavnicu roditelj/skrbnik obvezan je poslati putem e-maila: ljetnirad.zvonce@gmail.com ili poštom s povratnicom na adresu: Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“, Molizanskih Hrvata 2, 21300 Makarska, s naznakom „Ljetni rad“ od 22. travnja 2024. do 26. travnja 2024. u protivnom, smatrat će se da nije zainteresiran/a za korištenje ljetnog rada Dječjeg vrtića. Upisni broj roditelj/skrbnik će dobiti povratno e-mailom ili sms porukom.
 2. Roditelj/skrbnik prijavljuje korištenje ljetnog rada za mjesece srpanj i kolovoz
 3. Popis djece u vrtić/jaslice za ljetni rad po skupinama bit će objavljen 11.lipnja 2024. na oglasnoj ploči objekta ,,Ciciban“, Molizanskih Hrvata 2, Makarska i Internet stranici Ustanove.
 4. Ukoliko roditelj/skrbnik za vrijeme trajanja ljetnog rada odustane od istog, dužan je podmiriti iznos u cijelosti, osim u slučajevima opravdanog odustajanja. Pod opravdanim odustajanjem smatra se bolest djeteta. Ukoliko dijete ne pohađa Vrtić u razdoblju od 01.07.2024. do 23.08.2024. roditelj/skrbnik plaća uslugu čuvanja mjesta u iznosu od 40,00 € u skladu s člankom 38. Pravilnika o korištenju usluga Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“.

 

U Makarskoj, 15. travnja 2024.

Antonia Kapović, ravnateljica

 

PRIJAVNICA_ZA_LJETNI_RAD_2024

PRIJAVNICA_ZA_LJETNI_RAD_2024. word

Odluka o prednosti upisa u vrtić